Vrijwaring

Hoewel Be Empowered B.V. de op deze website verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld en onderhoudt, bestaat er geen garantie dat deze informatie nog juist, volledig en/of actueel is.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet bedoeld voor gebruik door bezoekers in andere landen en/of andere jurisdicties buiten Nederland.

Be Empowered B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie op deze website. Dynamic People B.V. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van Be Empowered B.V. kan links bevatten naar websites van derden. Deze sites worden niet aangeboden, geverifieerd en/of onderhouden door Be Empowered B.V.

Be Empowered B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud ervan zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Be Empowered BV mag geen enkel deel van deze website of de inhoud ervan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een elektronisch gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke manier dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of op enige andere manier, behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Nederlands recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.